woensdag 30 september 2015

Onrust in Dordrecht: is er bij teflonproductie gif vrijgekomen? Antwoorden GS.

Update: Mijn vragen zijn inmiddels beantwoord. Reeds in de jaren negentig is ernstige bodemvervuiling met PFOA aangetroffen.  De provincie is echter niet het bevoegde gezag. GS verwijst naar de gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat en het ministerie van SZW.
Ik vind de antwoorden nogal onbevredigend en bezin me op vervolgacties.

Onlangs publiceerde de website ‘Follow the money’ http://www.ftm.nl/…/hoe-dupont-met-teflon-een-ongekende-mi…/ een artikel over het zeer giftige PFOA dat tot voor enkele Jaren gebruikt werd bij de productie van teflon. In Amerika heeft dit in de stad Parkersburg in West-Virginia tot grote gezondheidsschade geleid.

Ook in Dordrecht stond een fabriek van de firma DuPont (inmiddels overgenomen door Chemours) waar tot 2012 met PFOA werd gewerkt.
 

Naar milieuschade in de omgeving van de fabriek, of gezondheidsschade van de werknemers is nog nooit onderzoek gedaan. Aangezien de provincie Zuid-Holland hier ‘bevoegd gezag’ is, heeft onze fractie hier inmiddels door middel van schriftelijke vragen op aangedrongen.
 

Ook in de Tweede kamer heeft de SP-fractie inmiddels opgeroepen tot actie, dus wij verwachten dat gedeputeerde Rik Janssen (SP) snel tot actie zal overgaan.
 

Hopelijk is er niets aan de hand, maar alle twijfel moet zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Ik trek samen op met Peter Puik (burgerraadslid Dordrecht) en Anton van Rees (PvdA fractievoorzitter Sliedrecht) om de onderste steen boven te krijgen.

Bijlage: antwoord op mijn schriftelijke vragen:

Antwoord FZ/GS/Alg
W.A. Minderhout (PvdA) (d.d. 15 september 2015)
Nummer 3080

Onderwerp Teflonproductie Dordrecht

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller
De stof PFOA is door chemiebedrijf DuPont tientallen jaren gebruikt voor de fabricage van teflon, waarop DuPont het patent bezat. In de VS wordt deze stof sinds enkele jaren beschouwd als een van de giftigste en hardnekkigste chemische stoffen die in het milieu en het menselijk lichaam terecht zijn geraakt.
Een van de fabrieken waar teflon wordt geproduceerd staat in Dordrecht. Afgaande op een artikel van Arne van der Wal op de website ‘Follow the money’ (zie bijlage) is dit feit al sinds 2011 in Nederland bekend, maar is er nooit specifiek onderzoek gedaan naar de mogelijke vervuiling van PFOA in de omgeving van Dordrecht. Rond de DuPontfabriek in Parkersburg West-Virginia zijn, volgens een reconstructie van de Huffington Post (bijlage 2) honderden werknemers ziek geworden. In een straal van 80 mijl rond de teflon fabriek is er sprake van ernstige vervuiling van het drink- en
grondwater.
In Dordrecht is tot 2012 PFOA geproduceerd. Noch de gemeente Dordrecht noch de provincie (het bevoegd gezag) heeft ooit specifiek onderzoek gedaan naar de verontreiniging met PFOA en verwante stoffen in de omgeving van Dordrecht. Arne van der Wal citeert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: ‘Daar was geen aanleiding toe. In het verleden is de emissie van deze stoffen vergund en zijn er normen gesteld in zowel de milieu- als de lozingsvergunning. Hierin volgen we de wet- en regelgeving.’

Bijlage 1: Arne van der Wal, ‘Hoe DuPont met teflon een ongekende milieuramp
veroorzaakte. Ook in Nederland?’, Follow the Money, 10-9-2015
http://www.ftm.nl/exclusive/hoe-dupont-met-teflon-een-ongekende-milieurampveroorzaakte/
Bijlage 2: Maria Blake, ‘Welcome to Beautiful Parkersburg, West Virginia’, Huffington
Post http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/welcome-to-beautiful-parkersburg/

In het licht van wat er nu bekend is over de schadelijkheid van PFOA stellen wij u daarom de volgende vragen:

Vraag 1.
Is de provincie, respectievelijk de OZHZ, op de hoogte van de toxiciteit van het, mede in de fabriek van DuPont in Dordrecht voor de productie van teflon gebruikte PFOA?
Antwoord
Zowel de provincie als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zijn op de hoogte van de toxiciteit van perfluoroctaanzuur ofwel perfluorooctanoic acid (PFOA). Bij vergunningverlening aan Du Pont, tegenwoordig bekend onder de naam Chemours, is steeds conform de vigerende Nederlandse emissierichtlijn (NeR) vergund. Er zijn in de periode 1998-2012 geen overschrijdingen van de totaal vergunde jaarvracht geconstateerd. In de laatste revisievergunning uit 2013 zijn geen
emissie-eisen meer opgenomen voor PFOA omdat de stof vanaf 1 september 2012 niet meer gebruikt wordt in de productieprocessen van Du Pont/Chemours.
PFOA en een groep daaraan chemisch gerelateerde verbindingen kunnen risico’s voor mens en milieu opleveren. In de Europese Reach1 verordening is PFOA vanwege de voortplantingstoxiciteit en het feit dat de stof persistent, bio-accumulerend en toxisch is (PBT) sinds 2013 opgenomen in de lijst van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die kandidaat zijn voor uitfasering in de EU.

Vraag 2. 
Is de provincie bereid het terrein en de omringende gronden van deze fabriek , die momenteel eigendom is van het chemiebedrijf Chemours, te onderzoeken op mogelijke vervuiling met PFOA? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Voor het saneringsplan is de gemeente Dordrecht vanuit de Wet bodembescherming het bevoegd gezag en Rijkswaterstaat is vanuit de Waterwet het bevoegd gezag voor de lozing op het oppervlaktewater.
In de jaren 90 heeft uitgebreid bodemonderzoek plaatsgevonden waarbij een ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld met voornamelijk gehalogeneerde koolwaterstoffen waaronder PFOA. In 1999 is in het kader van de Wet bodembescherming door Du Pont een raamsaneringsplan opgesteld.

Vraag 3.
Is de provincie van plan om de werknemers van deze fabriek, die mogelijk in aanraking zijn gekomen met PFOA, te onderzoeken of zij mogelijk gezondheidsschade hebben opgelopen die met deze stof in verband kan worden gebracht? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De bevoegdheid voor het toezicht op arbeidsveiligheid ligt bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De werkgever heeft op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers over alle met de arbeid verbonden aspecten.

1) Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH-verordening).

Den Haag, 13 oktober 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris a.i.,       voorzitter,
drs. J.H. de Baas  drs. J. Smit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten