woensdag 30 september 2015

Nieuwe technieken fijnstofreductie

Antwoord
FZ/GS/Alg
W.A. Minderhout (PvdA)
(d.d. 26 juni 2015)
Nummer
3050
Onderwerp
Nieuwe technieken fijnstofreductie

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Het nieuwe college van GS heeft hoge ambities geformuleerd in het
hoofdlijnenakkoord met betrekking tot verbeteren van luchtkwaliteit. Er wordt, in
samenwerking met andere overheden, een nieuw provinciaal actieprogramma
luchtkwaliteit in het vooruitzicht gesteld. De problematiek van de luchtkwaliteit rond
vliegvelden en snelwegen in stedelijke omgeving worden met name genoemd.
Daarnaast verwacht GS veel van innovatieve oplossingen, die niet alleen tot
kwaliteitswinst leiden, maar ook een stimulans voor de Zuid-Hollandse economie
zouden kunnen zijn.

De PvdA-fractie denkt graag met GS mee om van deze beleidsambities een succes te
maken. De belangrijkste uitdaging is de aanpak van (ultra) fijn stof, dat niet alleen
grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, maar, als het eenmaal hoog in de
atmosfeer terecht komt, ook een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect.
Onlangs had onze fractie een gesprek met Bob Ursem, een Delftse wetenschapper,
die een techniek ontwikkeld heeft om fijnstof af te vangen: het fijn stof en ultra fijn stof
reductie systeem, populair genoemd de ‘fijnstofmagneet’. Volgens Ursem is zijn
techniek zeer breed toepasbaar. Zelfs het (ultra) fijn stofvrij, zoals bijvoorbeeld
elementair koolstof, maken van Rotterdam The Hague Airport is volgens hem in
theorie en praktijk haalbaar.

Mogelijk zijn er ook andere innovatieve technieken in ontwikkeling die tegemoet
komen aan de ambities van GS op het gebied van fijnstofreductie en innovatie. Wij
stellen daarom de volgende vragen:

1. Bent u bereid om nieuwe technieken voor fijnstofreductie te betrekken bij de opstelling
van het komende ‘provinciaal actieprogramma luchtkwaliteit’?
Antwoord
Ja.

2. Bent u bereid (een) experiment(en) te financieren om te bezien in hoeverre deze
technieken bij knelpunten luchtkwaliteit kunnen worden ingezet?
Antwoord
Wij zijn bereid om een experiment (mede) te financieren, uiteraard onder de
voorwaarde dat dit experiment meerwaarde biedt. Experimenten voor de
‘Fijnstofmagneet’ hebben eerder in 2007 in de Thomassentunnel (N15 onder
Calandkanaal) en in 2012 langs de A9 bij Amstelveen plaatsgevonden. De DCMR zal
de heer Ursem uitnodigen om van gedachten te wisselen over de mogelijke
toepassing van innovatieve technieken, zoals de fijnstofmagneet.


3. Bent u bereid om Innovation Quarter opdracht te geven om de economische kansen
van deze technieken voor Zuid-Holland als innovatieve provincie te onderzoeken?
Antwoord
Innovation Quarter richt zich op het aanjagen en realiseren van innovatieve projecten
door het smeden van consortia tussen ondernemers en met kennisinstellingen. Het
initiatief ligt daarbij bij de ondernemer en niet bij de overheid. Wij zullen wel
ondernemers wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van
Innovation Quarter.


Den Haag, 25 augustus 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris a.i., voorzitter,
drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten