woensdag 30 september 2015

Hernieuwde stort Derde Merwedehaven?

Merkwaardig antwoord: vervuilde grond is geen vervuilde grond als je het een 'IBC-bouwstof' noemt. Milieudeskundigen, wat is uw oordeel?FZ/GS/Alg W.A. Minderhout (PvdA) (d.d. 14 september 2015) Nummer 3079

Onderwerp: Hernieuwde stort Derde Merwedehaven

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller:

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, exploitant Delta Milieu bv en het provinciaal afvalbedrijf Proav N.V. kwamen eind 2010 overeen om de afvalstort in de Derde Merwedehaven op 31 december 2012 (vervroegd) te staken vanwege verminderd aanbod en protesten uit de omgeving.

Om het terrein te egaliseren en geschikt te maken voor een recreatiegebied en een bedrijventerrein blijkt nu te zijn besloten om de gaten in het talud vol te storten met AVI-bodemas. Deze bodemas bestaat uit slakken die over blijven in vuilverbrandingsovens en bevatten toxische stoffen en zware metalen. Het gebruik van ‘secundaire bouwstoffen, bijvoorbeeld verbrandingsslakken’ was door GS al in het vooruitzicht gesteld, mits zij ‘zullen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit’.(Zie: Antwoord aan S. Stoop (CU/SGP) en E. van den Boogaard (PVDA) (d.d. 29 mei 2013.)
Ons heeft informatie bereikt dat de eigenaar van de Derde Merwedehaven, lndaver, betaald wordt voor het aanwenden van deze AVI-bodemas. Gegranuleerde bodemas, die aan het ‘Besluit bodemkwaliteit’ voldoet, wordt echter verhandeld op de markt.
Het vermoeden rijst dat het hier geen voorbewerkt en milieuvriendelijk granulaat betreft, maar onbewerkte bodemas, die hoog toxisch is.

Vraag 1. 

Bent u op de hoogte van het voornemen van Indaver om gaten en sleuven in het voormalige afvalstortterrein Derde Merwedehaven te egaliseren met AVI-bodemas?

Antwoord:

Ja. Met een besluit van 29 juli 2015 hebben wij aan Derde Merwedehaven B.V. goedkeuring verleend aan een plan van aanpak voor het toepassen van naar schatting circa 25.000 ton bouwstoffen als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. In dit plan van aanpak dat bij het goedkeuringsverzoek is gevoegd is beschreven dat AVI-bodemas ten behoeve van profilering zal worden aangebracht in grote gaten in het talud van de afvalberging. In afwachting van een definitieve bovenafdichting zal dit met grond worden afgedekt.

Vraag 2. 

Is onze informatie juist dat de te gebruiken bodemas tegen betaling
wordt aangeboden?
 
Antwoord:

Ja, de informatie is juist dat de bodemas tegen betaling is aangeboden.

Vraag 2a: 

Zo ja, kunt u uitleggen waarom deze bodemas met geld toe, in plaats van tegen betaling, geleverd wordt?

Antwoord:
 
De bodemas betreft een zogenaamde IBC-bouwstof die zal worden afgewerkt met een bovenafdichting. Het is marktconform dat hiervoor een vergoeding wordt geboden.

Vraag 3. 
Is het vermoeden juist dat het hier onbewerkte (niet-gegranuleerde)AVI-bodemas betreft? Zo ja, welke risico’s brengt het gebruik van die stoffen voor de aanvulling van de taluds met zich mee voor de omgeving. (dampen, grondwater, verspreiding in bodem etc.)

Antwoord:

Het is nog niet bekend of onbewerkte AVI-bodemas wordt gebruikt voor de aanvulling. Omdat de stortplaats na de aanvulling wordt afgedicht conform de Richtlijn Dichte Eindafwerking komen in beginsel zowel bewerkte als onbewerkte AVI-bodemassen in aanmerking.
Het is bij stortplaatsen gebruikelijk dat deze bodemassen nuttig worden toegepast als steunlaag onder een bovenafdichting.
De toepassing van AVI-bodemasssen is niet kostenverhogend voor de bovenafdichting of de nazorg.
In het goedkeuringsverzoek is opgenomen dat Derde Merwedehaven B.V. de
toepassing van bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zal melden bij het meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap.nl. De toe te passen AVI-bodemas dient te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld op basis van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast worden voorgenomen toe te passen partijen bouwstof en grond voorafgaand aan de toepassing gemeld aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), waarbij kwaliteitsgegevens ter verificatie worden voorgelegd. De OZHZ beoordeelt of de toepassing van bouwstoffen in overeenstemming is met het Besluit
bodemkwaliteit. Toepassing vindt niet eerder plaats dan nadat OZHZ met de
voorgenomen toepassing heeft ingestemd.
Derde Merwedehaven B.V. verwacht de werkzaamheden in 2015 af te ronden. Een melding met kwaliteitsgegevens voor het toepassen van AVI-bodemas in verband met de taludaanvulling is nog niet bij OZHZ ingediend. Hierdoor kan nog geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de toe te passen AVI-bodemas.
In het plan van aanpak is een aantal maatregelen omschreven. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er conform de publicatie 132 "Werken in of met verontreinigde grond" gewerkt.
IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. AVI-bodemas betreft een IBC-bouwstof, die toegepast mag worden met IBC-maatregelen. Wanneer AVI-bodemas gecontroleerd wordt toegepast wordt de verspreiding van toxische componenten in het milieu voorkomen. Dit is in lijn met het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. AVI-bodemas wordt veelvuldig toegepast in grond- en wegenbouwkundige werken. Afvalberging Derde Merwedehaven is een stortplaats die, gelet op het beschermingsregime, voldoet aan de IBC-criteria.
In geval van Derde Merwedehaven is de bescherming van bodem en grondwater al geborgd via de (strengere) voorschriften uit het Stortbesluit bodembescherming, die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

Vraag 4. Indien het onbewerkte AVI-bodemas betreft bent u dan met ons van mening dat dit in strijd is met het staken van de stort van (toxisch) afval per 31 december 2012? Zo ja, bent u van zins maatregelen te nemen om dit voornemen te verhinderen? Zo nee, op welke grond ziet u af van ingrijpen?

Antwoord:
Nee, indien het onbewerkte AVI-bodemassen betreft is dit geen storten van afvalstoffen.
Er is bij het opvullen van grote gaten in het talud met AVI-bodemas geen sprake van het storten van afvalstoffen, maar van het nuttig toepassen van een bouwstof, die dient te voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dit gebeurt vooruitlopend op de eindafwerking van de afvalberging.
Omdat nog geen melding voor de toepassing is ingediend is de kwaliteit van de toe te passen AVI-bodemas ons nog onbekend. Wij zien geen aanleiding op basis hiervan maatregelen te treffen.

Bijlage: 'Toch gevaarlijk afval, Gaten Derde Wereldhaven opgevuld met AVI-slakken' door ANDRÉ OERLEMANS http://www.opgecomenlanden.nl/15_24874.pdf
 
Den Haag,
6 oktober 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris a.i. voorzitter,
drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten